Wat is een Compromis de Vente

Wat is een Compromis de Vente bij het kopen van een huis in Frankrijk?

Aan 95% van de kopers van onroerend goed in Frankrijk wordt verzocht een Compromis de Vente of een Promesse de Vente te ondertekenen. Het is in feite de start van een verbintenis en de uitdrukking “een goed begin is het halve werk” is hier volledig van toepassing. Het is dan ook van groot belang dat dit contract naar juistheid en volledig is ingevuld. Gelijktijdig wilt u uiteraard volledig op de hoogte zijn van uw rechten en plichten. Het is dan ook de taak van Hexagone Conseils om de Compromis de Vente te controleren en u op de hoogte te brengen van de bevindingen.

Een Compromis de Vente of een Promesse de Vente?

De notaris kan u 2 contracten aanbieden. Een Compromis de Vente of een Promesse de Vente. Momenteel zie ik nog een meerderheid van de contracten als Compromis de Vente voorbijkomen maar de Promesse wint snel terrein. De termen worden regelmatig door elkaar gehaald omdat het doel hetzelfde is. Echter het juridische regime van deze contracten is anders en het verschil is voornamelijk merkbaar op het moment één van de partijen het contract voortijdig beëindigd.
Op deze pagina gaat het enkel over de Compromis de Vente. Uiteraard kan ik evengoed de Promesse de Vente met u behandelen en als u wenst het verschil in detail te kennen, kunt u mij uiteraard hierover bellen.

Wat is een Compromis de Vente?

Een Compromis de Vente is een Frans verkoop/koop contract voor onroerend goed in Frankrijk waarin de afspraken tussen verkoper en koper worden beschreven. Dit contract is te vergelijken met de Nederlandse “Voorlopige koopovereenkomst”. Hoewel deze vergelijking niet helemaal opgaat zijn er wel degelijk overeenkomsten. Met name het ‘voorlopige’ karakter van beiden speelt een belangrijke rol. Het contract (compromis) is definitief onder voorwaarde dat enkele opschortende en/of ontbindende condities worden gerealiseerd.
Het is belangrijk dat alle relevante zaken in de Compromis de Vente worden opgenomen. Uiteraard kunt u van mij verwachten dat ik controleer of dat ook het geval is.

 

Juridische controle van de Compromis de Vente

Uiteraard is het verstandig de Compromis de Vente te laten controleren door een juridisch deskundige. Dit past volledig in mijn begeleiding bij de aankoop. U kunt vertrouwen op een gedegen controle op de juridische aspecten van de Compromis de Vente. Bovendien leg ik u deze artikel voor artikel uit. Als er punten in voorkomen die niet afgesproken zijn, noteer ik hoe u de Compromis de Vente kan laten aanpassen.

Woorden en begrippen die u in een Compromis de Vente kunt tegenkomen

Ook al bent u de Franse taal redelijk machtig, u wordt bij de procedures rond de aankoop van een woning in Frankrijk geconfronteerd met woorden en begrippen die nu niet bepaald dagelijkse kost zijn. Daarom vertrouw ik u van dienst te zijn met een overzicht van dergelijke woorden en begrippen, voorzien van de Nederlandse vertaling.
Door op deze link te klikken wordt u naar deze lijst geleid.

Wanneer tekent u de Compromis de Vente?

U tekent de Compromis de Vente op het moment dat u overeenstemming heeft bereikt met de verkoper over de voorwaarden met betrekking tot de koop van een onroerend goed in Frankrijk. Het document bevat minimaal 20 pagina’s die aandachtig doorgelezen dienen te worden en die u in uw eigen belang volledig dient te begrijpen. Niet alles heeft dezelfde betekenis ten opzichte van wat u wellicht zou concluderen.
Het ‘Compromis de Vente’ wordt in het Frans opgemaakt door de Franse notaris
Er zijn ook Franse makelaars die deze taak op zich nemen maar om er zeker van te zijn dat u niet een voorgeprint formulier tekent, kunt u dit beter aan de notaris over laten. De makelaar heeft hier geen problemen mee. U mag het eventueel ook zelf opmaken maar dit raad ik u dringend af. De kans dat u iets vergeet en daarmee de acte ongeldig maakt is groot. De notaris neemt meestal zijn tijd en de opmaak van dit contract kan even duren. Echter, het is het belangrijkste document m.b.t. de koop van uw Franse huis en mag niet onderschat worden. Hexagone Conseils zorgt ervoor dat het Compromis de Vente helemaal in orde is en we nemen deze vervolgens in het Nederlands met u door. Wij leggen u artikel voor artikel uit wat uw rechten en plichten zijn, zodat u precies weet wat u tekenen gaat. Klik hier voor het tarief.

Waar ondertekent u de Compromis de Vente?

De meeste notarissen zullen u vragen voor de ondertekening naar hun kantoor te komen. Dit zal u wellicht niet altijd goed uitkomen en het is ook niet nodig. Voordat u naar de notaris afreist moet u er zeker van zijn dat uw Frans goed genoeg is om te kunnen volgen wat de notaris vertelt. Als hij hier twijfels over heeft zal hij een tolk op uw kosten inhuren. Hoe u dit voorkomen kunt, leggen wij u tijdens de controle van de Compromis de Vente uit.

Begrippenlijst bij de Compromis de Vente

Hieronder treft u een woordenlijst en enkele begrippen aan die u in de Compromis de Vente kan tegenkomen.

 

Accepter les conditions de vente Akkoord gaan met de verkoopvoorwaarden
Accord de volontés Wilsovereenstemming
Accord verbal Mondelinge afspraak
Achat à tempérament Koop op afbetaling
Acte (authentique) de vente Akte van levering / definitief
Agence Immobilière Makelaarskantoor in onroerend goed
Agent immobilier Makelaar in onroerend goed
Annulation judiciaire Nietigverklaring
Appartement dans un immeuble (détenu) en copropriété Appartementsrechten
Approbation Goedkeuring
Acquéreur Koper
Arpentage Landmeting
Assurance Verzekering
Assurance de dommage au mobilier Inboedelverzekering
Assurance dommage ouvrage Verzekering die door de opdrachtgever van een bouw afgesloten moet worden (vaak via architect of maître d’oeuvre)
Assurance habitation Opstalverzekering
Bon de visite Document dat de makelaar de potentiële koper laat tekenen voordat deze een woning laat zien. Als de geïnteresseerde tot koop over zou willen gaan is hij, door tekening van dit document, verplicht dit via deze makelaar te doen.
C/C (commission comprise) Prijs inclusief makelaarskosten
Caractéristiques techniques Technische kenmerken
Carte professionnelle Makelaarsvergunning
CU (certificat d’urbanisme) Document waarop staat of er op een bepaalde plek gebouwd mag worden (soort bestemmingsplan).
Clause d’accroissement Zie “clause de tontine”
Clause d’exonération des vices cachés Ontheffing voor geborgen gebreken
Clause de dédit Aanbetaling (vaak 10%) bij koop en financiële tegemoetkoming bij annulering
Clause de tontine Indien één van de 2 eigenaren (bijvoorbeeld getrouwd) komt te overlijden gaat het deel van de zaak van de overledene naar de langstlevende. Deze langstlevende wordt met terugwerkende kracht beschouwd als enige eigenaar van de zaak te zijn geweest vanaf de dag van koop.
Clause résolutoire Ontbindende clausule
Construction clés en main Sleutelklare bouw
Compromis de Vente Contract o/g dat definitief wordt als alle voorwaarden gerealiseerd zijn, voorlopig koopcontract.
Compte séquestre (notaire) Derden rekening
Conclure un accord Een overeenkomst sluiten
Condition suspensive d’obtention d’un prêt Financieringsvoorbehoud
Contrat de construction de maison individuelle (CCMI) Bouwovereenkomst waarbij de aannemer moet bouwen volgens wat overeengekomen is maar waar de hele juridische verantwoordelijkheid bij de eigenaar berust.
Coûts annexes Bijkomende kosten
Crédit relais Overbruggingscredit
Défaut Gebrek , Defect
Défaut caché Verborgen gebrek
Dégâts des eaux Waterschade
Délai Termijn
Délai d’acceptation Aanvaardingstermijn
Délai de rétractation Periode van 7 dagen na ontvangst van de bevestiging van ondertekening van de Compromis de Vente (van notaris of makelaar).
Détérioration Achteruitgang
Devis Begroting
Diagnostics De testen die verplicht gedaan moeten worden voordat de Compromis de Vente getekend wordt (energie label, lood, asbest,elektriciteit, gas leidingen, natuurgeweld, septik tank, termieten)
Domicile conjugal Echtelijke woning
Droit de propriété Eigendomsrecht
Droit de préemption Voorkooprecht
Echantillon Monster
Egouts Riool
Estimation de la valeur d’un bien Taxatie
Expert en bâtiment Bouwkundig adviseur
Expert immobilier Taxateur (is ook benaming voor degene die de diagnostics uitvoert)
F.A.I (frais d’agence inclus) Prijs inclusief makelaarskosten
Fosse septique Septictanks
Fuite d’eau Lekkage
Dépôt de garantie Waarborgsom
Garantie biennale Garantie die gedurende twee jaar na oplevering kan worden ingeroepen voor kleinere gebreken.
Garantie de parfait achèvement Garantie die gedurende één jaar na oplevering kan worden ingeroepen met betrekking tot zichtbare en verborgen gebreken.
Garantie décennale Garantie die gedurende tien jaar na oplevering van een bouwwerk kan worden ingeroepen inzake alle onderdelen van het bouwwerk die van invloed zijn op de soliditeit ervan.
Garantie des vices cachés Waarborg tegen verborgen gebreken
Hypothèques grevant le bien Hypotheken die op de onroerende zaak rusten.
Impôts fonciers Onroerendzaak belasting
Impôts sur les plus values Winstbelasting
Jouissance Genot
Jouissance exclusive Alleengebruik
Lot de lotissement Kavel in een verkaveling
Lotissement Terrein met kavels om op te bouwen
Maître d’oeuvre Bouwbegeleider of ook wel hoofdaannemer
Maître d’ouvrage Opdrachtgever van een bouw
Maison à usage d’habitation Woonhuis
Mettre hors air Winddicht maken
Mettre hors eau Kap en waterdicht maken
Négociation Onderhandeling
Notaire Notaris
Offre Bod
Offrir à la vente Te koop aanbieden
Option d’achat Koopoptie
Parcelle constructible Bouwkavel
Permis de construire (PC) Bouwvergunning
Permis de démolir Sloopvergunning
Permis de lotir Verkavelingsvergunning
Plan d’occupation des sols (POS) Oude benaming voor bestemmingsplan
Plan Local d’Urbanisme (PLU) Bestemmingsplan
Plus-value Winst tussen in- en verkoop van het o/g
Prêt immobilier Lening ter behoeve van het financieren van een o/g
Prêt relais Overbruggingskredit
Prix élevé Hoge prijs
Prix imposé Vastgestelde prijs
Prix raisonnable Redelijk prijs
Prix avantageux Voordelige prijs
Promesse d’achat Eenzijdige belofte van de geïnteresseerde  koper de onroerend goed zaak tegen een vooraf vastgestelde prijs te kopen. De verkoper gaat geen verplichting aan.
Promesse de Vente Zie Compromis de Vente
Promoteur immobilier Projectontwikkelaar
Proposition (faire une) Voorstel (doen)
Propriété Eigendom
Relevé de compte définitif (du notaire) Nota van afrekening (van notaris)
Remise de clés Sleuteloverdracht
Réseau public d’assainissement Het openbaar riool
Rétraction Zie “droit de retraction”
Retrait d’une offre Intrekking van een bod
SAFER Société d’Aménagement Foncier et d’Etablissement Rural. Regionale instantie die het beschermen van landbouw en bosgronden als taak heeft. Zodoende heeft SAFER een voorkeursrecht om o/g te kopen.
SHOB Surface Hors Oeuvre Brute Bruto vloer oppervlakte (let op: Frankrijk en Nederland hebben niet dezelfde manier om het BVO te berekenen).
SHON Surface Hors Oeuvre Nette Netto vloer oppervlakte
Servitude Erfdienstbaarheid
Servitude de passage des eaux (usées) Erfdienstbaarheid van huishoudwater afvoer
Servitude de passage Erfdienstbaarheid van voetpad
Servitude de prospect / vue Erfdienstbaarheid van uitzicht
SCI Société Civile Immobilière Een soort maatschap met rechtspersoonlijkheid opgericht om onroerende zaken te houden/beheren (kopen, verkopen, verhuren). De SCI wordt eigenaar van de gekochte onroerende zaken en de maten aandeelhouders in de SCI. Het voordeel van het houden van een onroerende zaak middels aandelen ligt in het feit dat de zaak eenvoudiger kan worden overgedragen; dat de statuten bemoeienis van derden (erfgenamen) in de maatschap kunnen voorkomen en dat allerlei fiscale contructies mogelijk zijn om minder succesie/schenkings rechten te betalen bij de overdagen van de zaken.
Sous-traitant Onderaannemer
Surcoût Meerkosten
Surface Oppervlakte
Syndicat des copropriétaires Vereniging van eigenaren
Taux d’interêt du prêt immobilier Hypotheekrente
Taxe d’habitation Onroerend goed belasting over het gebruikersgedeelte. Wordt langszaam afgeschaft.
Taxe foncière Onroerend goed belasting over het eigenaars gedeelte.
Terrain à bâtir Bouwgrond
Titre de propriété Eigendomsbewijs
Transfert de propriété Eigendomsoverdracht
Valeur de (re)construction à neuf Herbouwwaarde
Vendeur Verkoper
Vente par autorité de justice Gerechtelijke verkoop
Vice caché Verborgen gebrek
keyboard_arrow_up